t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANYCH

UPROSZCZENIE PROCEDURY LEGALIZACYJNEJ

Od 19 września obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane. Przewidziana została w niej uproszczona procedura legalizacyjna (co najmniej dwudziestoletnich) samowoli budowlanych. Nierzadko o nielegalnie wybudowanych obiektach organy nadzoru budowlanego nie mają pojęcia, natomiast właściciele, chociażby z obawy przed wydaniem decyzji o rozbiórce, ich nie zgłaszają.

JAK TO TERAZ WYGLĄDA?

Ustawodawca postanowił rozwiązań ten problem wprowadzając instytucję uproszczonej procedury legalizacyjnej. Warto jednak pamiętać, że dotyczy ona wyłącznie samowoli budowlanych, których budowa zakończyła się co najmniej 20 lat temu – więc zasadniczo starszych inwestycji.

Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej, jeżeli przedstawi m.in. ekspertyzę techniczną wskazującą, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz że pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. W trakcie prowadzenia uproszczonej procedury legalizacyjnej organ nie będzie badał zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z kolei wydana decyzja o legalizacji sama w sobie stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

Z czasem okaże się, czy nowa instytucja ułatwi i przyspieszy legalizację samowoli budowlanych.

następny artykuł