t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

CEL NOWELIZACJI

W lutym 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Celem zmiany jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do przyjętej przez Unię Europejską regulacji stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Zmianie ulegną także przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu nowelizacji, z uwagi na rosnące znaczenie transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów.

Nieprawidłowości występujące na rynku, w tym w szczególności przypadki upadłości i niewypłacalności podmiotów z branży ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, powodują konieczność zapewnienia koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną.

Projekt nowelizacji przewiduje uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz uchyla dotychczasowe przepisy dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

Rozszerzeniu ulegną także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF). Przede wszystkim umożliwione zostanie przeprowadzanie nadzoru  i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdawczymi, o których mowa w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję Europejską.

Projekt nakłada na KNF również nowe obowiązki informacyjne, zobowiązując do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością oraz informacji o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w przypadku stwierdzenia możliwość naruszenia interesów klientów tych zakładów. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła też występować do właściwych organów z wnioskiem o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

następny artykuł