t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

PACZKOMATY, BILETOMATY I BANKOMATY

Prawo budowlane wyłączyło urządzenia takie jak paczkomaty, biletomaty czy bankomaty z konieczności zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru ich posadowienia, a także uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja wprost przesądza, że wymienionych urządzeń nie można już traktować jako tymczasowe obiekty budowlane.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, zgodnie z intencją autorów zamieszczoną w uzasadnieniu projektu,  miała na celu przede wszystkim uproszczenie procedur oraz zmniejszenie ilości obowiązków leżących po stronie inwestora. Doprecyzowane zostały również przepisy określające, które inwestycje wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia do organu, a które zostały z tego obowiązku zwolnione.

Art. 29 ust. 2 pkt 28 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane wyłącza urządzenia takie jak paczkomaty, biletomaty czy bankomaty z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę,  a nawet zgłoszenia organowi administracji architektoniczno–budowlanej. Na gruncie wcześniej obowiązującego stanu prawnego wymienione wyżej obiekty traktowane były jako „tymczasowe obiekty budowlane”. Konsekwencją tego stanu rzeczy był wymóg usunięcia ich po upływie 180 dni od posadowienia albo ubieganie się o uzyskanie pozwolenia na budowę, co w obecnym stanie prawnym nie ma już miejsca.

Nowelizacja z pewnością przyczyni się do rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiały się na gruncie starych przepisów, a także ujednolicenie orzecznictwa sądów administracyjnych w  przedmiocie tymczasowych obiektów budowlanych.

następny artykuł