t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 2022 ROKU

PRACODAWCY I PRACOWNICY W NOWYM STANIE PRAWNYM

Od stycznia 2022 roku wchodzi w życie szereg istotnych zmian w przepisach z zakresu prawa pracy. Zmianie ulegnie definicja pracownika, liczne zmiany podatkowe przewidziane w Nowym Ładzie wpłyną na kształtowanie stosunków pracy. Nowelizacji ulegnie także Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, a dzięki implementacji dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1158 zwiększona zostanie równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Definicją pracownika zostaną objęte osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy  o świadczenie usług, samozatrudnione, współpracujące w ramach B2B przy spełnieniu odpowiednich warunków. Umożliwi to takim osobom korzystanie z urlopów wypoczynkowych czy uzyskanie ochrony stosunku pracy.

Nowy ład reguluje m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, a także zmianę samej skali poprzez podniesienie do 120 000 zł kwoty od której zaczyna się tzw. drugi próg podatkowy. Wprowadza ponadto tzw. „ulgę dla klasy średniej” dla osób zarabiających rocznie mniej niż 133 692 zł, co wpłynie na planowanie wydatkowania budżetów osobowych, a jej wysokość będzie obliczana według wzoru jako iloczyn przychodów i odpowiedniego wskaźnika. Zostanie ponadto zlikwidowany podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników w wieku emerytalnym, co ma zachęcać starsze osoby do dłużej aktywności zawodowej.

Nowy ład wpływa także na składkę zdrowotną a konkretnie brak możliwości odliczania 9% składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Ustawodawca od 2022 r. chce ponadto obejmować ubezpieczeniem zdrowotnym osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (chodzi tu m.in. o członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, prokurentów oraz członków komisji egzaminacyjnych). Oskładkowane zostaną także umowy zlecenia, a zbiegi tytułów do ubezpieczenia ulegną likwidacji.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyzna ZUSowi nowe możliwości kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich, skróci okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia z 182 dni na 91. Zmieni się także sposób zaliczania okresów niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego, a zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu zostanie podwyższony z 70% na 80%.

Dyrektywa Unijna natomiast planuje legislacje tzw. „work life balance” poprzez dodatkowe dni wolne ze względów rodzinnych, urlopy opiekuńcze przysługujące na krewnego tzn. syna, córkę, matkę, ojca, żonę czy męża, a także pozwoli na elastyczne godziny pracy dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8.

W 2022 oczekuje się także regulacji pracy zdalnej, przepisów zapewniających wyrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na równorzędnych stanowiskach oraz zrównania wymiaru okresów urlopowych od 26 dni dla wszystkich zatrudnionych (bez konieczności posiadania 10-letniego stażu pracy).

następny artykuł