t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W PROCEDURZE AML/CFT

NOWELIZACJA USTAWY

W dniu 19 stycznia 2021 roku pojawiła się propozycja nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem zmiany ma być dostosowanie prawa polskiego do nowych wymogów unijnych wprowadzonych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa) ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,  prowadzących szczególne rodzaje działalności, np. świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, czy też w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie dziełami sztuki. Za instytucje obowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określone przepisami ustawy będą uważani także pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Proponowane przepisy doprecyzowują definicję beneficjenta rzeczywistego, grupy składającej się z podmiotów dominujących i zależnych oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Pojawia się także nowa definicja państwa członkowskiego.

Nowelizacja ustawy ma uszczegółowić zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Artykuł 44 ust. 1 ustawy wskazuje, jakie dokładnie środki instytucje obowiązane muszą podjąć podczas transakcji lub stosunków gospodarczych z państwem trzecim wysokiego ryzyka. Dodano także nowe przepisy od art. 44a do art. 44e dotyczące metod ograniczania ryzyka.

Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów Publicznych. Oczekuje obecnie na trzecie czytanie w Sejmie, po którym najprawdopodobniej zostanie przyjęty. Większość nowych przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

następny artykuł