t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W ULDZE PODATKOWEJ DLA MŁODYCH W 2021 ROKU

ZWOLNIENIE Z PODATKU

Do końca zeszłego roku, osoby do 26 roku życia nie płaciły podatku od przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia. Od dnia 1 stycznia 2021 roku zwolnienie dotyczy także praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardzo korzystne rozwiązanie dla młodych ludzi, zwiększając krąg osób uprawnionych do korzystania
z ulgi podatkowej.

Sam „zerowy PIT” obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r., który zwalnia z podatku PIT przychody osiągnięte przez podatnika w wieku do 26 lat. Ulga znajduje się w art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o PIT. Co to oznacza w praktyce? – młodzi dostają więcej pieniędzy przysłowiowo mówiąc „na rękę”. Pracodawca nie musi odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że istnieją ograniczenia dotyczące formy zatrudnienia młodych.

Ulga do tej pory dotyczyła tylko przychodów ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje także zwolnienie z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich, a także z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.

Warto podkreślić, że ulga ta obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł. Nowe przepisy mają zastosowanie do przychodów osiąganych od dnia 1 stycznia 2021 r.

następny artykuł