t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

IMPLEMENTACJA DYREKTYW ENC+ DO PRAWA POLSKIEGO

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Urząd) zaproponował wdrożenie do prawa polskiego ECN+, czyli dyrektywy nr 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności Urzędu w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw, gwarancji procesowych przedsiębiorców oraz zapewnienie Urzędowi większej niezależności podczas prowadzonych postępowań.

Najistotniejszą zmianą zaproponowaną jest wprowadzenie do prawa polskiego rozwiązań opartych na doktrynie parential liability – czyli odpowiedzialności spółki dominującej w przypadku, kiedy spółka od niej zależna nadużywa pozycji dominującej lub zawarła porozumienie ograniczające konkurencję. Urząd będzie mógł nałożyć karę na spółkę zależną naruszającą prawo konkurencji oraz na jej spółkę „matkę”.

Zmiany dotyczą także kar nakładanych na związki przedsiębiorców, dotąd nie występujących w prawie polskim. Związek przedsiębiorców będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną do 10 % sumy obrotów członków związku w roku poprzedzającym naruszenie. Inny będzie także sposób ustalania kar za naruszenia. Urząd zaproponował wprowadzenie progu maksymalnie 3% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym nałożenie kary.

W nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma znaleźć się także procedura nakładania okresowych kar pieniężnych. Przedsiębiorca, który popadnie w opóźnienie w wykonywaniu nałożonych na niego obowiązków będzie musiał liczyć się z możliwością nałożenia kary pieniężnej. Wysokość kary to maksymalnie 5% dziennego średniego obrotu za każdy dzień opóźnienia.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy przyznaje Prezesowi Urzędu możliwość stosowania środków zaradczych, w przypadku stwierdzenia praktyk ograniczających konkurencję. Wykorzystane środki będą musiały być proporcjonalne do stwierdzonego naruszenia, a ich zastosowanie niezbędne do usunięcia naruszeń.

następny artykuł