t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZWIĘKSZENIE OCHRONY INWESTORÓW W UE

DYREKTYWA MIFID II

Uproszczenie procedur inwestycyjnych i zwiększenie ochrony inwestorów, w szczególności tych nie będących profesjonalistami to najważniejsze cele zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Podpisany projekt aktu został opublikowany w unijnym Dzienniku Urzędowym w ubiegłym miesiącu.

Cel w postaci „ochrony inwestora” na rynku unijnym jest realizowany poprzez uchwalanie i wdrażanie różnych aktów prawnych, z których na szczególną uwagę zasługuje dyrektywa MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), zawierająca regulacje dotyczącą oferowania instrumentów finansowych.

W dyrektywie widoczna stała się klasyfikacja klientów na profesjonalnych, detalicznych czy uprawnionych kontrahentów. Celem tej regulacji jest przyjęcie zróżnicowanego stopnia ochrony inwestora w zależności od przypisanej mu kategoryzacji. W projekcie aktu zmieniającego MIFID II wskazano, że nie udało się w pełni osiągnąć celu MIFID II, jakim było przyjęcie środków w wystarczającym stopniu uwzględniających specyfikę poszczególnych kategorii inwestorów.

Projektowane regulacje wprowadzają zmiany w obszarze dokonywania przez firmy inwestycyjne „oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów”. Zmiany zakładają, że w odniesieniu do działalności polegającej na zapewnianiu doradztwa inwestycyjnego albo zarządzaniu portfelem, które wiążą się z zamianą instrumentów finansowych, firmy inwestycyjne są zobowiązane uzyskać niezbędne informacje na temat inwestycji klienta i analizują koszty i korzyści związane z zamianą instrumentów finansowych.

Zapewniając doradztwo inwestycyjne, firmy inwestycyjne informują klienta, czy korzyści płynące ze zamiany instrumentów finansowych są większe niż koszty związane z taką zmianą. Zgodnie z wolą prawodawcy, z uwagi na uciążliwość tej procedury oraz fakt, że klienci profesjonalni z reguły często dokonują zamiany instrumentów finansowych, wymóg ten został uchylony w stosunku do świadczonych na ich rzecz usług.

Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania zmian w dyrektywie MIFID II w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej. Projektowane regulacje powinny przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie podejmowanych przez inwestorów decyzji.

następny artykuł