Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Badania na rynek – środki na wdrożenie prac B+R

badania na rynek

Zastanawiasz się, jak wprowadzić badania na rynek? Dysponujesz wynikami prac badawczo-rozwojowych ponieważ:

 1. przeprowadziłeś takie prace i wypracowałeś te wyniki;
 2. zleciłeś wykonanie tych prac?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza konkurs specjalnie dla Ciebie. W jego wyniku możesz otrzymać dotację z funduszy europejskich. Mamy na myśli konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Jeśli kiedyś interesowaliście się tym konkursem, możecie teraz zadawać pytanie czemu piszemy o nim teraz, podczas gdy wnioski można składać do 30 września 2015 r. Otóż dlatego, że termin ten nie jest już aktualny, choć jeszcze niedawno rzeczywiście taki był. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie „Badania na rynek” do dnia 28 października 2015 r. Możesz więc jeszcze podjąć decyzję o starcie w tym konkursie.

Badania na rynek – o jakich pieniądzach mówimy?

Zacznijmy od tego, że konkurs „Badania na rynek” obejmuje dofinansowanie:

 1. wdrożenia prac badawczo-rozwojowych;
 2. przeprowadzenia prac rozwojowych;
 3. usług doradczych.

Generalnie, aby wziąć udział w konkursie musimy zaplanować koszty kwalifikowane o wartości na poziomie minimum 10 mln złotych, a maksymalnie 50 mln euro. Przy czym, w przypadku prac rozwojowych maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln złotych. Również w przypadku usług doradczych jest to 1 mln złotych.

Tyle, jeśli mowa o wartości kosztów kwalifikowanych. Przejdźmy teraz do kwot dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku konkursu „Badania na rynek” wynosi 20 mln złotych. W przypadku prac rozwojowych jest to 450 tysięcy złotych, a w przypadku usług doradczych 500 tysięcy złotych.

Badania na rynek – na co dofinansowanie?

Na co możemy uzyskać dokładnie środki w ramach konkursu „Badania na rynek”? Innymi słowy jakie koszty są kwalifikowane w ramach tego konkursu? Tutaj, aby nie wprowadzić nikogo w błąd pozwolimy sobie wymienić koszty cytując regulamin konkursu. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 5. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 6. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.”

Badania na rynek – ile procent pokryje dotacja?

W przypadku dofinansowania wdrożenia prac badawczo rozwojowych zależy to od dwóch czynników. Statusu przedsiębiorstwa, tj. tego czy jest ono średnim, mikro czy małym przedsiębiorcą, a także gdzie będziemy projekt wykonywać. Intensywność pomocy ustala się przede wszystkim w zależności od województwa, w którym ma być projekt realizowany. Tak też:

 1. w przypadku województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wynosi ona 50 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 60 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 70 %;
 2. w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego, wynosi ona 35 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 45 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 55 %;
 3. w przypadku województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, wynosi ona 25 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 35 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 45 %;
 4. w przypadku podregionu warszawskiego zachodniego wynosi ona 20 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 30 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 40 %;
 5. w przypadku miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wynosi ona 15 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 25 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 35 %;
 6. w przypadku miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi ona 10 %, zaś w przypadku średnich przedsiębiorstw 20 %, a w przypadku małych przedsiębiorstw 30 %.

Jeśli mowa o usługach doradczych maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych. Prace rozwojowe podlegają maksymalnemu dofinansowaniu:

 1. do 35 % kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców;
 2. do 45 % kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i dla małych przedsiębiorców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu i bezpłatne pół godzinne konsultacje, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Posiadamy ofertę przygotowaną specjalnie pod kątem konkursu „Badania na rynek”.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KM

Konrad Majewski

t.: 505 840 606

e-mail: konrad.majewski@msdoradcy.pl