Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Sejm RP zajmie się projektem nowej ustawy

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ma być przedmiotem nowej ustawy. Potrzeba jej wprowadzenia wynika z konieczności implementacji przepisów unijnych, w szczególności zaś, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu “ustanowienia przepisów, które zapewnią podmiotom objętym zakresem przedmiotowej regulacji uczestnictwo w systemie na takich samych zasadach jak w przypadku podmiotów objętych systemem w pozostałych państwach członkowskich”. Dlatego właśnie w dniu 6 lutego 2015 r. przedłożono Sejmowi RP projekt nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [LINK]. W trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu RP, w dniu 3 marca 2015 r., projekt ma stać się przedmiotem pierwszego czytania.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmie szerszy katalog gazów cieplarnianych

W stosunku do poprzednich przepisów, rozszerzeniu ulegnie katalog gazów cieplarnianych objętych systemem regulującym handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Katalog działań prowadzonych w instalacjach wraz z progowymi odniesieniami do zdolności produkcyjnych tych instalacji i gazami cieplarnianymi przyporządkowanymi danemu działaniu obejmować ma załącznik nr 1 do nowej ustawy.

Nowe i zmienione definicje w ustawie regulującej handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W projekcie ustawy pojawił się szereg nowych definicji, a także zmiany dotychczasowych. Tak też mamy mieć w ustawie zmodyfikowaną definicję instalacji, jak i nowe pojęcie podinstalacji. Zgodnie z art. 3 pkt 5 projektowanej ustawy, przez instalację ma być uważane “stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół takich urządzeń, w których są prowadzone jedno lub więcej działań określonych w załączniku nr 1 do ustawy, oraz wszelkie inne czynności posiadające bezpośredni techniczny związek ze wskazanymi działaniami prowadzonymi w danym miejscu, które powodują emisję lub mają wpływ na jej wielkość”. Tymczasem podinstalacja ma zgodnie z art. 3 pkt 13 nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oznaczać “część instalacji wraz z produktami i odpowiadającą im emisją albo oznaczoną część instalacji oraz odpowiadającą jej emisję albo poziom emisji”. Przy czym wyodrębniać ma się “podinstalację objętą wskaźnikiem emisyjności dla produktów albo podinstalację objętą wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple, albo podinstalację objętą wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie, albo podinstalację wytwarzającą emisje procesowe”.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplnych w jednym rejestrze

Wraz z nową ustawą do polskiego porządku prawnego ma zostać wprowadzone pojęcie rejestru Unii, który funkcjonuje od 2012 r. w miejsce krajowych rejestrów uprawnień do emisji i jednostek Kioto. Tutaj trzeba podkreślić, że rachunek w rejestrze Unii jest dla jednych podmiotów obowiązkowy, dla innych nie. Te drugie mogą go jednak założyć, co umożliwia handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem owego rachunku i uczestniczenie w obrocie jednostkami notowanymi w rejestrze.

Powyżej przedstawiono oczywiście tylko nieznaczny zarys zmian, które proponuje się wprowadzić do polskiego prawa poprzez przyjęcie nowej ustawy regulującej handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.