Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zmiany będą dotyczyć polisolokat

nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma zastąpić ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i wejść w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Jej projekt został opublikowany w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 18 lutego 2015 r. [LINK]. Ma wdrażać do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz.U. UE L 335 z 17 grudnia 2009 r., s. 1).

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzi zmiany w zakresie polisolokat i produktów strukturyzowanych.

Istotna zmiana ma zostać wprowadzona do Kodeksu cywilnego. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji ma zmieniać treść art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego, a jego treść ma brzmieć: “Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej”

Istotniejsza zmiana, którą ma wprowadzać nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dotyczy umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (tzw. produkty strukturyzowane), jak i umowy na życie lub dożycie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożywocia jest równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczeniowej wskaźnik (tzw., polisolokaty). Przysługiwać ma ubezpieczonemu prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Wówczas zakład ubezpieczeń będzie musiał wypłacić wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych według stanu na dzień tejże pierwszej informacji, pomniejszoną nie więcej niż o 4 % i ewentualnie o koszty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej (chyba, że koszty te zostały rozliczone wcześniej). 

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stała się przedmiotem konsultacji społecznych [LINK]. Uwagi można wnosić do 4 marca 2015 r.