Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Nowa ustawa o systemie oceny zgodności

nowa ustawa o systemie oceny zgodności

Nowa ustawa o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma zmienić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Projekt nowelizacji (noszący datę 10 lutego 2015 r.) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu dzisiejszym, to jest 17 lutego 2015 r. [LINK]

Po co nam nowa ustawa o systemie oceny zgodności?

Wyjaśnia to Ministerstwo Gospodarki w uzasadnieniu [LINK]. Cytując: “Potrzeba wydania nowej ustawy wynika z konieczności zapewnienia spójności polskich regulacji z systemem europejskim określonym w Nowych Ramach Prawnych […]. Ustawa z 2002 r. nie zawiera szeregu fundamentalnych postanowień zawartych w NLF dotyczących m.in. obowiązków podmiotów gospodarczych, wymagań dla jednostek notyfikacyjnych i organów notyfikacyjnych”.

Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa o systemie oceny zgodności?

Poniżej wskazujemy na niektóre ze zmian, które ma wprowadzić nowa ustawa o systemie oceny zgodności.

Z art. 5 ma wynikać jednoznaczny podział na obowiązkową ocenę zgodności i dobrowolną ocenę zgodności.

W art. 7 nowa ustawa o systemie oceny zgodności ma wprost statuować domniemanie, że “wyrób, na którym umieszczono oznakowanie CE i dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach”.  Wedle art. 8 powstanie też domniemanie, że “wyrób spełnia określone wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych i dokumentów” normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Obowiązki podmiotów gospodarczych mają wynikać z rozdziału 3 ustawy. Wśród nich można wskazać chociażby obowiązek producenta projektowania i wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami, sporządzania dokumentacji technicznej, przeprowadzania i zlecania przeprowadzenia oceny zgodności, sporządzenia deklaracji zgodności i umieszczenia oznakowania CE (ewentualnie innego w określonych przypadkach), prowadzenia ewidencji i analizowania skarg dotyczących niezgodności wyrobów z wymaganiami, dołączenia do wyrobu instrukcji, informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Analogicznie ustawa ma określać obowiązki importera i dystrybutora.

Znacznej modyfikacji ma ulec system autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających. Zmieniono schemat unormowania Polskiego Centrum Akredytacji, dostosowując go do innych zbliżonych jednostek (np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki).

Nowa ustawa o systemie oceny zgodności przedmiotem konsultacji społecznych.

Oczywiście powyżej nieznacznie zarysowano tylko zmiany, jakie ma wprowadzać nowa ustawa o systemie oceny zgodności. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i udziału w konsultacjach społecznych. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 30 dni od dnia publikacji.