Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

W ramach naszej oferty przygotowujemy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Nasz radca prawny, który na codzień zajmuje się m.in. odwołaniami do KIO, przeprowadzi Państwa krok po kroku przez procedurę odwoławczą.

Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Co niezmiernie istotne, jeśli złożymy odwołanie do KIO za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego termin jego złożenia nie będzie liczony z datą jej nadania ale doręczenia. Jak widać w tej procedurze kwestia ta została uregulowana inaczej niż chociażby w postępowaniu cywilnym.

Odwołanie do KIO – terminy

Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne Termin na wniesienie odwołania w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne
1.

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje stanowiące podstawę odwołania zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

10 dni 5 dni
2.

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje stanowiące podstawę odwołania zostały przesłane w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

15 dni 10 dni
3.

Treści ogłoszenia o zamówieniu, od dnia publikacji w DUUE lub zamieszczenia w BIP, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10 dni 5 dni
4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10 dni 5 dni

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jak widać procedura wniesienia odwołania do KIO znacząco różni się od innych postępowań, takich jak postępowanie cywilne, karne czy administracyjne. Warto więc powierzyć tę sprawę w ręce profesjonalistów. Nasza kancelaria prawna udzieli Państwu w tym zakresie wsparcia.


Potrzebujesz pomocy w odwołaniu do KIO? Zadzwoń: + 48 730 136 174 lub napisz e-mail: konrad.majewski@smw.legal.

odwołanie do kio procedura krok po kroku - Kancelaria prawna smw legalKonrad Majewski
radca prawny