Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Skarga na wyrok KIO do sądu powszechnego

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu powszechnego. Zazwyczaj będzie to skarga na wyrok KIO, rzadziej uchwałę. Jeśli chcecie Państwu przygotować taką skargę we własnym zakresie, nie korzystając z wsparcia chociażby naszej kancelarii, zwróćcie uwagę na kilka kwestii.

Wnoszenie Skargi na orzeczenie KIO

Skargę na orzeczenie KIO wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Prezesa Krakowie Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi. Złożenie skargi w placówce pocztowej właściwego operatora  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga na orzeczenie KIO – elementy

Skarga na wyrok KIO bądź uchwałę KIO powinna:

  • czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla każdego pisma procesowego,
  • zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
  • określać zarzuty stawiane orzeczeniu KIO i zwięzłe ich uzasadnienie,
  • wskazywać dowody,
  • mieć wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Zapewniamy reprezentację w postępowaniu ze skargi na orzeczenie KIO. Oprócz tego w pełni obsługujemy od strony prawnej procesy mające miejsce w ramach zamówień publicznych, w tym wnosimy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.


Potrzebujesz pomocy w odwołaniu do KIO? Zadzwoń: + 48 730 136 174 lub napisz e-mail: konrad.majewski@smw.legal

skarga na orzeczenie kioKonrad Majewski
raca prawny