t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Specjalizacje

Czym się zajmujemy.

Prawo zamówień publicznych

Specjalizujemy się w prawie zamówień publicznych – zbiorze norm szczegółowo regulującym sposób nabywania różnego rodzaju dóbr przez podmioty publiczne. Do ich stosowania zobowiązana jest większość podmiotów z sektora administracji publicznej. Każdego roku w ten sposób zamawiający nabywają tysiące różnego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych.

Dlatego też obsługa prawna zamówień publicznych ma niebagatelne znaczenie w warunkach polskiego biznesu. Wadliwe stosowanie przepisów prawa może tutaj prowadzić do poważnych konsekwencji. Zamawiający może nie zrealizować swoich założeń, a wykonawca zostać pozbawiony szansy sprzedania swojego produktu.

Umiejętne stosowanie przepisów prawa – w tym dobra obsługa prawna zamówień publicznych – może stanowić istotną przewagę konkurencyjną w biznesie. Jako kancelaria jesteśmy przekonani o tym, że obowiązujące przepisy umożliwiają nabywanie dobrych, często innowacyjnych, produktów.

Wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem zamawiających, wykonawców i podwykonawców.

Co nas wyróżnia?

Patrzymy na prawo zamówień publicznych z różnych perspektyw. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie zamówień publicznych, zdobyte w trakcie pracy na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, dużych zamawiających i wykonawców, w tym generalnych wykonawców największych inwestycji budowlanych w Polsce.

Doradzaliśmy w ramach postępowań, których jednostkowa wartość przekracza kwotę 1 mld złotych – w tym w zakresie takich skomplikowanych trybów jak partnerstwo innowacyjne.

Co konkretnie robimy?

 • wsparcie w zakresie przygotowania postępowania;
 • wsparcie w zakresie prowadzenia postępowania;
 • BIM w zamówieniach publicznych;
 • wsparcie w zakresie trybów niekonkurencyjnych;
 • wsparcie przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi;
 • obsługa prawna realizacji umowy;
 • wsparcie w zmianie umowy;
 • wsparcie w trakcie kontroli;
 • audyt potencjału wykonawcy;
 • audyt dokumentacji przetargowej;
 • audyt ofert konkurentów;
 • wsparcie w trakcie postępowania;
 • obsługa prawna realizacji zamówienia;
 • przygotowanie ogólnych warunków umów z podwykonawcami;
 • odwołanie do KIO;
 • skarga do sądu powszechnego;
 • obsługa prawny tworzenia konsorcjów;
 • wsparcie podwykonawców;
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Kluczowe realizacje

Doradztwo:

 • Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. we wdrożeniu metodyki BIM w przetargach publicznych na realizację inwestycji elektroenergetycznych w zakresie budowy lub modernizacji linii energetycznych lub stacji energetycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania S.A. w m.st. Warszawie projekcie „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” o szacunkowej wartości inwestycji przekraczającej 1 000 000 000 złotych;
 • Politechnice Śląskiej w projekcie opracowania i dostawy typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Reprezentacja przed KIO:

 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie”;
 • Politechniki Śląskiej w przedmiocie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego;
 • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwa Państwowego w Sękocinie Starym w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie na: „Usługi planowania lasu dla nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, obejmujące opracowanie 2-ch projektów planów urządzenia lasu na lata 2022-2031 oraz sporządzenie 1-ego opracowania fitosocjologicznego”.

Szkolenia:

 • prowadzenie zaawansowanych oraz podstawowych kursów trwających trzy tygodnie dla Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • prowadzenie szkoleń dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
 • prowadzenie cyklu szkoleń dla Województwa Opolskiego.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej oraz prowadzą szkolenia w tym zakresie.

następna specjalizacja

Cyfryzacja budownictwa

Kancelaria SMW Legal świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie wykorzystania metodyki BIM w procesach budowlanych. Od lat obsługujemy podmioty działające w branży cyfryzacji budownictwa, w tym w zakresie umów, prawa własności intelektualnej i zamówień publicznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych chcących wdrożyć BIM, w tym w zakresie consultingu, analiz prawnych i opracowania wymagań BIM na potrzeby zamówień publicznych. Obsługujemy prawnie również wykonawców wykorzystujących technologie cyfrowe, projektantów, architektów, inżynierów oraz współpracujemy z doradcami technicznymi.

SMW Legal jest członkiem korporacyjnym stowarzyszenia buildingSMART Polska, będącego polskim oddziałem międzynarodowej społeczności działającej na rzecz rozwoju BIM. W ramach działalności w stowarzyszeniu współpracujemy z podmiotami mającymi największe doświadczenie w zakresie pracy z wykorzystaniem BIM oraz podejmujemy działania mające na celu propagowanie cyfryzacji budownictwa w Polsce.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii w Polsce specjalizującą się w prawnych aspektach BIM. Działamy w tym zakresie od początku działania kancelarii.

Jesteśmy członkiem korporacyjnym Stowarzyszenia buildingSMART Polska, będącego polskim oddziałem międzynarodowej społeczności działającej na rzecz rozwoju openBIM.

Partnerzy kancelarii aktywnie działają na rzecz rozwoju technologii BIM w Polsce. Prowadzili zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską i Sopocką Szkołę Wyższą. Nadto, Konrad Majewski uczestniczył jako słuchacz w studiach podyplomowych organizowanych przez AGH, Kamil Stolarski jest członkiem zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska oraz przewodniczącym Komitetu Sterującego legalROOM przy buildingSMART Polska.

Co konkretnie robimy?

 • doradztwo w zakresie wdrożenia BIM na inwestycjach publicznych i prywatnych;
 • pełna obsługa prawna przedsiębiorstw z branży cyfryzacji budownictwa;
 • opracowywanie dokumentacji zamówienia publicznego i jej elementów na potrzeby realizacji usług i robót budowlanych z wykorzystaniem BIM;
 • przygotowanie, opiniowanie i dostosowywanie umów do warunków realizacji inwestycji w oparciu o technologię BIM;
 • reprezentowanie wykonawców oraz zamawiających w ramach postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;
 • obsługa prawna sporów budowlanych związanych z zastosowaniem BIM;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu prawnych aspektów BIM.

Kluczowe realizacje

 • doradztwo w zakresie wdrożenia BIM na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych;
 • przygotowanie pierwszych w Polsce rozbudowanych wymagań BIM na zlecenie MPO w Warszawie, na potrzeby inwestycji pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”;
 • reprezentowanie zamawiającego publicznego w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie BIM;
 • doradztwo na rzecz wykonawcy i jego wsparcie w ramach skargi do sądu powszechnego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;
 • pełna obsługa prawna kilku przedsiębiorstw działających w branży cyfryzacji budownictwa;
 • opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa analizy prawnoporównawczej w zakresie zastosowania kryterium cyklu życia (LCC, ang. Life Cycle Costing) w budownictwie.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy dzielą się swoją wiedzą pisząc artykuły lub biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.

Konferencje i szkolenia

następna specjalizacja

Prawo umów

SMW Legal kompleksowo doradza w dziedzinie kontraktów, w tym przygotowując lub negocjując teksty umów.

Świadczymy pełne doradztwo w zakresie kontraktów. Ich dobre przygotowanie pozwala zyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć bezpieczeństwo prawne. Stosujemy zarówno rozwiązania przygotowane dla umów zawieranych w warunkach ostrej konkurencji, przy niskim wzajemnym zaufaniu kontrahentów, jak i dla kontraktów opartych na współpracy stron, ich dobrej wierze i wspólnym dążeniu do realizacji projektu.

Każdy typ kontraktu ma swoją specyfikę, na którą wpływa dodatkowo branża, w której funkcjonuje Klient. Dlatego też staramy się jak najlepiej poznać kontekst biznesowy transakcji i potrzeby obsługiwanego przez nas kontrahenta.

Pracujemy także z umowami zawieranymi w transakcjach międzynarodowych.

Co nas wyróżnia?

Pracując z umowami koncentrujemy się nie tylko na aspektach prawnych – duży nacisk kładziemy na biznesową stronę transakcji. Wychodzimy poza utarte schematy i szukamy unikalnych rozwiązań.

Tworząc kontrakty dążymy do stworzenia optymalnej treści. Nie rozbudowujemy zanadto umów, jeśli nie jest to uzasadnione okolicznościami.

Co konkretnie robimy?

 • tworzenie wzorców kontraktowych we współpracy z Klientem i jego pracownikami, specjalnie przygotowane pod jego potrzeby;
 • audyt kontraktowy – opiniowanie kontraktów, którymi posługuje się Klient, aby je ulepszać i bardziej zabezpieczać jego interesy;
 • monitorowanie funkcjonowania kontraktu w środowisku biznesowym, aby rozwijać wzór danego kontraktu na podstawie doświadczeń wynikających z określonej transakcji;
 • negocjowanie i renegocjonowanie – wspieranie naszych Klientów w negocjacjach biznesowych i renegocjowaniu zawartych już kontraktów, pomagając im osiągnąć porozumienie z kontrahentem;
 • wspieranie Klientów w rozwiązywaniu sporów bez wchodzenia na drogę sądową, którą traktujemy jako ostateczność. Umowy tworzymy w sposób, który pomaga Klientom uniknąć sporów i związanych z nimi kosztów;
 • zapewnianie Klientom wsparcia w procesie zakończenia realizacji kontraktu, zarówno zgodnie z pierwotnymi założeniami, jak i poprzez jego rozwiązanie.

Kluczowe realizacje

 • renegocjowalismy postanowienia umowy o roboty budowlane inwestycji wartej kilkaset milionów złotych;
 • wynegocjowaliśmy dla Klienta wyższe wynagrodzenie umowne i zabezpieczenie jego zapłaty wekslem;
 • przygotowaliśmy opinię prawną z propozycją umownego uregulowania kilkumilionowych rozliczeń dotyczących najmu z nieruchomości;
 • recenzujemy dla Klientów wielostronicowe umowy proponowane przez ich kontrahentów.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki prawa umów przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych.

Artykuły

następna specjalizacja

Prawo pracy

Jako kancelaria świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nasi prawnicy prowadzą spory sądowe związane ze stosunkiem pracy i zapewniają doradztwo prawne w bieżących sprawach wynikających z działalności naszych Klientów. Wspierają ich wiedzą i doświadczeniem w kwestiach pracowniczych, w tym dotyczących porozumień pracowniczych oraz zwolnień grupowych.

Duża część przedsiębiorców potrzebuje profesjonalnego doradztwa z prawa pracy. Wynika to ze znacznego skomplikowania relacji pracownik-pracodawca. Związana z tym różnorodność zagadnień prawnych wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia sporów sądowych. Dlatego powstaje konieczność prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy oraz kształtowania norm wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy, takich jak regulaminy pracy, wynagradzania czy premiowania, układy zbiorowe pracy oraz inne regulacje i procedury. Doradzając pracodawcom wspieramy ich w sprawnym zarządzaniu kadrami. Dbamy o przestrzeganie praw pracowniczych i tym samym chronimy interesy pracodawców. Minimalizujemy ryzyko zaistnienia sporów, w tym związanych z roszczeniami odszkodowawczymi.

Co nas wyróżnia?

W naszej codziennej praktyce reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dzięki temu dysponujemy uniwersalnym doświadczeniem. Niezależnie od tego, po której stronie sporu stoimy dajemy z siebie wszystko.

Do każdej ze spraw podchodzimy wieloaspektowo – wykraczamy poza utarte schematy, szukając niekonwencjonalnych rozwiązań.

Co konkretnie robimy?

Doradztwo
Opiniujemy bieżące zagadnienia prawne pojawiające się w związku ze stosunkiem pracy.

Audyt
Kompleksowo analizujemy sytuację prawną pracodawcy. Weryfikujemy pełną dokumentację pracowniczą, wskazujemy błędy, identyfikujemy ryzyka prawne z nimi związane oraz udzielamy stosownych rekomendacji.

Dokumentacja pracownicza
Przygotowujemy wzory dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz zakończeniem stosunku pracy, między innymi:

 • umowy cywilnoprawne związane ze stosunkiem pracy (np. o zachowaniu poufności, zakazy konkurencji);
 • wypowiedzenia umowy o pracę;
 • wewnętrzne akty prawa pracy, m. in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, procedury wewnętrzne w zakładzie pracy.

Postępowanie sądowe
Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy oraz sądami cywilnymi. Reprezentacja obejmuje spory wynikające ze stosunku pracy oraz związane ze stosunkiem pracy.

Outsourcing pracowniczy
Przygotowujemy wzory umów agencjami pracy tymczasowej oraz podwykonawcami. Ponadto opiniujemy umowy dostarczone przez kontrahentów.

Zwolnienia grupowe
Opiniujemy aktualną sytuację kadrową przedsiębiorstw, oceniamy występujące ryzyka oraz koordynujemy procedurę zwolnień grupowych.

Kluczowe realizacje

 • przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych w warunkach kryzysu gospodarczego u Klienta działającego w formie spółki akcyjnej;
 • przeprowadzanie kompleksowego audytu dokumentacji pracowniczej u generalnego wykonawcy robót budowlanych;
 • opracowywanie oraz weryfikacja aktów prawa zakładowego wykonawcy instalacji przemysłowych, elektrycznych oraz linii technologicznych;
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA);
 • pozyskanie dla pracodawców znacznych środków finansowych na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki prawa pracy przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych.

Artykuły

następna specjalizacja

Nowoczesne technologie

Prawo nowych technologii jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa, która swoim zakresem obejmuje między innymi: prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, e-commerce, prawo IT, prawo konkurencji, jak również kwestie prawne związane z Internetem Rzeczy czy algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji. Dziś stanowi istotny element rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które chce skutecznie konkurować na rynku.

Każda nowa technologia posiada swoją specyfikę, którą prawnik powinien zrozumieć, aby skutecznie doradzać przy jej wdrażaniu. Bez wgłębienia się w kwestie techniczne nie można mówić o należytej obsłudze prawnej.

Na prawo nowych technologii patrzymy szeroko. Nie jest to jednolita dziedzina regulowana konkretną ustawą. Mamy tutaj do czynienia z przepisami dotyczącymi chociażby kontraktów, podatków, dóbr niematerialnych, zezwoleń, licencji, koncesji, dopuszczania produktów do obrotu i dystrybucji.

Co nas wyróżnia?

Zagłębiamy się w technologię. Jeśli doradzamy w jakimś zakresie, chcemy zrozumieć kwestie techniczne. Wówczas ściśle współpracujemy z inżynierami, programistami oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za badania, rozwój i wdrożenie nowego rozwiązania.

Co konkretnie robimy?

 • audyt technologii pod kątem jej aspektów prawnych, w szczególności w zakresie jej komercjalizacji;
 • wsparcie działalności B+R, w tym w zakresie podatkowym (ulga B+R, IP Box);
 • zabezpieczenie biznesu od strony prawnej, jak również radzenie na każdym etapie jego prowadzenia z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej i wdrażania nowych technologii w zależności od potrzeb Klientów;
 • przygotowywanie umów tworzenia oprogramowania opartego o metodyki zwinne (agile);
 • przygotowanie regulaminów, umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenie sprzedaży usług i towarów przez Internet;
 • opracowywanie umów z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postaci informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych;
 • opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności z zakresu prawa autorskiego czy prawa własności przemysłowej;
 • przeprowadzanie audytu dokumentacji;
 • kompleksowa obsługa podmiotów zajmujących się tworzeniem lub pozycjonowaniem stron internetowych, marketingiem internetowym oraz działalnością promocyjną w Internecie w szczególności przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych dla wskazanych wyżej celów;
 • opiniowanie umów licencyjnych dotyczących oprogramowania komputerowego;
 • doradztwo z zakresu ochrona danych osobowych;
 • reprezentowania Klientów przed sądami i organami administracji z tytułu naruszenia regulacji dotyczących prawa nowych technologii;
 • doradztwo z zakresu ochrony znaków towarowych;
 • doradztwo z zakresu ochrony dóbr osobistych w Internecie.

Przykładowe realizacje

 • sporządzenie analiz ryzyk prawnych związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii z zakresu branży budowlanej, farmaceutycznej i przemysłu dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej;
 • opiniowanie umów licencyjnych programów komputerowych wykorzystywanych do wdrożenia nowej technologii na zlecenie spółki celowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • bieżąca obsługa prawna spółki celowej Politechniki Śląskiej zajmującej się komercjalizacją badań naukowych;
 • doradztwo na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. przy realizacji w oparciu o narzędzia cyfrowe i technologię BIM inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i rozbudowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów;
 • wsparcie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. we wdrożeniu technologii BIM przy realizacji zamówień publicznych w zakresie inwestycji elektroenergetycznych;
 • doradztwo prawne świadczone na rzecz Politechniki Śląskiej w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego;
 • sporządzenie dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ekspertyzy prawnoporównawczej dotyczącej kryterium cyklu życia (life cycle costing).

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

następna specjalizacja

Postępowanie sądowe

SMW Legal świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, jak też sądami arbitrażowymi.

Rzetelna wiedza merytoryczna i zdobyte na sali sądowej doświadczenie procesowe pozwalają nam w umiejętny i efektywny sposób reprezentować naszych Klientów. Realizujemy założone przez nich cele, działając skutecznie nie tylko na sali sądowej.

Wychodzimy z założenia, że drogą do sukcesu jest dokładne rozpracowanie sprawy pod względem prawnym, dlatego świadczone przez naszą ancelarię doradztwo w zakresie postępowania sądowego opiera się w pierwszej kolejności na gruntownej analizie materialnoprawnej. Efektem tego jest opracowanie najlepszej dla Klienta strategii procesowej przy uwzględnieniu przewidywanego czasu postępowania, zawiłości i precedensowego charakteru sprawy.

Co nas wyróżnia?

Nie działamy rutynowo. Indywidualnie i nieszablonowo podchodzimy do każdej sprawy, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Z pasją i determinacją angażujemy się w rozwiązanie problemu prawnego, a naszym priorytetem jest interes Klienta.

Przed wszczęciem sporu szczegółowo analizujemy okoliczności sprawy i udzielamy Klientowi rekomendacji co do dalszego postępowania. Jeśli taka jest wola Klienta i pozwalają na to okoliczności, staramy się nie dopuścić do sporu i rozstrzygnąć sprawę polubownie.

Każde postępowanie toczymy na podstawie przyjętej przez nas i na bieżąco weryfikowanej strategii.

Co konkretnie robimy?

Przed procesem

 • analiza sprawy, w tym materiału dowodowego;
 • opracowanie wspólnie z Klientem optymanej strategii procesowej;
 • przygotowanie harmonogramu postępowania.

W trakcie procesu

 • sporządzanie pozwu, pozwu wzajemnego, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego;
 • opracowanie odpowiedzi na pozew;
 • przygotowanie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego;
 • sporządzenie apelacji, zażaleń, skarg na orzeczenie referendarza;
 • opracowanie innych pism procesowych;
 • reprezentowanie na sali sądowej;
 • udział w negocjacjach, mediacjach, postępowaniu polubownym;
 • pośredniczenie w kontakcie z drugą stroną sporu.

Po procesie

 • prowadzenie windykacji;
 • wszczęcie i nadzór postępowania egzekucyjnego;
 • pośredniczenie w kontakcie z drugą stroną sporu.

Kluczowe realizacje

 • analiza sytuacji prawno-procesowej sporu dot. niezamortyzowanych nakładów na budowę hali sportowej;
 • przełamanie pierwotnie niekorzystnej linii orzeczniczej w serii kilkudziesięciu spraw o zapłatę związaną z bezumownym korzystaniem z nieruchomości;
 • dochodzenie utraconych korzyści w związku z rozwiązaniem kontraktu w branży automotive;
 • prowadzenie wielowątkowych sporów o zapłatę wynagrodzenia z tytułu robót budowlanych.

następna specjalizacja

Prawo spółek

Oferujemy pełne wsparcie Klienta w zakresie tworzenia, zmiany i rozwiązywania struktur korporacyjnych. W szczególności pomagamy zakładać spółki prawa handlowego, zmieniać umowy i opracowywać wszelką niezbędną dokumentację. Przygotowujemy struktury spółek i formy własności optymalnie odpowiadające założeniom biznesowym.

Nasze doradztwo w zakresie spółek opiera się na stałej współpracy z naszymi Klientami. Istotnym elementem oferowanego przez nas wsparcia jest uwzględnienie całego spektrum regulacji, nie tylko z zakresu prawa spółek handlowych, ale także podatków, rynków kapitałowych czy regulujących pozyskiwanie finansowania.

Mamy doświadczenie w obsłudze spółek prowadzących interesy na całym świecie, w wielu różnych branżach, m.in. budowlanej, technologicznej, wydawniczej, projektowej, sprzedażowej czy ochroniarskiej.

Co nas wyróżnia?

Zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające kwalifikacje nie tylko w zakresie prawa spółek, ale także podatków, rachunkowości i finansów. Nasi prawnicy potrafią czytać sprawozdania finansowe i inne dokumenty księgowe. Mamy doświadczenie we współpracy z księgowymi, dyrektorami finansowymi, biegłymi rewidentami i audytorami.

Co konkretnie robimy?

 • analizujemy i proponujemy optymalne formy prawne dla Klientów;
 • zakładamy spółki, w tym sporządzamy umowy spółek i przygotowujemy wszelkie dokumenty potrzebne do założenia spółki;
 • opracowujemy dokumentację korporacyjną;
 • reprezentujemy Klientów przed sądami rejestrowymi obsługujemy prawnie transakcje M&A;
 • prowadzimy proces likwidacji przedsiębiorstw;
 • obsługujemy zgromadzenia oraz posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych.

Kluczowe realizacje

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego – przedsiębiorcy prowadzącego działalność globalnie;
 • Obsługa prawna przedsiębiorstwa będącego w zarządzie sukcesyjnym;
 • Reprezentacja udziałowców i akcjonariuszy w sporach korporacyjnych;
 • Doradztwo w procesie wyłączenia wspólnika mniejszościowego ze spółki.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki spółek przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych.

następna specjalizacja

Prawo budowlane

SMW Legal świadczy doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie budowlanym, które normuje działalność obejmującą sprawy budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, projektowania oraz określa zasady działania organów administracji publicznej, to jest organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Doradztwo w zakresie prawa budowlanego wymaga specjalistycznej wiedzy i dużej odpowiedzialności z uwagi na to, że głównym zadaniem prawa budowlanego jest ochrona zdrowia i życia. Dlatego też, obsługa prawna w dziedzinie prawa budowlanego musi stać na najwyższym poziomie, bowiem wadliwe stosowanie przepisów prawa budowlanego może spowodować katastrofy budowlane, błędy w projektach, czy też nieprawidłową eksploatację budynków.

Co nas wyróżnia?

Prawnicy pracujący w SMW Legal wyróżniają się dużym doświadczeniem w prawie budowlanym, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować Klientom kompleksową i fachową pomoc w tej dziedzinie. Obsługa prawna inwestorów, dużych firm budowlanych, generalnych wykonawców i podwykonawców czy deweleperów pozwala na zagłębienie się w prawie budowlanym z perspektywy każdego podmiotu. Dzięki temu jesteśmy wszechstronnym zespołem, który potrafi ściśle współpracować z Klientem, spełniając skutecznie jego potrzeby.

Co konkretnie robimy?

 • wspieramy przedsiębiorców w przygotowywaniu prawidłowej dokumentacji budowlanej;
 • reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sporach z podwykonawcami czy zamawiającymi;
 • pomagamy w przeprowadzaniu negocjacji dotyczących kwestii budowlanych;
 • opiniujemy i opracowujemy wszelkie umowy występujące w procesie budowlanym z projektantami, inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami.

Kluczowe realizacje

 • opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa program szkoleń z zakresu prawa budowlanego dla administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odbywających się na terenie całego kraju;
 • opracowanie na zlecenie PSE Innowacje sp. z o.o. opracowało analizę prawną, w ramach której dokonano oceny wpływu prawa budowlanego na zastosowanie w ramach inwestycji budowlanych metodyki BIM (ang. Building Information Modeling).

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami licznych artykułów z zakresie prawa budowlanego.

następna specjalizacja

Prawo administracyjne

Nasz zespół świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa administracyjnego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną począwszy od uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń, koncesji i pozwoleń, po reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne przenika praktycznie każdy aspekt funkcjonowania jednostki w życiu publicznym. Dlatego też, szukając optymalnych kierunków działania, pomagamy poruszać się po jego niejednokrotnie skomplikowanych regulacjach. Szczególnie wówczas, gdy dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych Klientów.

Co nas wyróżnia?

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze ochronę interesu naszych Klientów. W naszej pracy uwzględniamy nie tylko treść prawa administracyjnego, ale także sposób funkcjonowania organów administracji publicznej. Każdą sprawę prowadzimy w oparciu o precyzyjnie opracowaną strategię działania, zbudowaną dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działaniu zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i administracji publicznej.

Co konkretnie robimy?

 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • inicjowanie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • udzielanie pomocy prawnej w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
 • przygotowanie wniosków o wydanie koncesji, licencji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie oddziaływania podmiotów na środowisko;
 • przeprowadzanie analiz prawnych dotyczących gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, gospodarki wodno – ściekowej, uwarunkowań jakościowych gleby, ochrony przed hałasem;
 • reprezentacja w zakresie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • skarżenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego;
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej;
 • opracowanie pism wszczynających postępowanie administracyjne;
 • przygotowanie pism w trakcie postępowania administracyjnego;
 • opracowanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej;
 • wnoszenie zażaleń na postanowienia i zarządzenia organów oraz sądów;
 • przygotowanie wniosków, skarg i petycji;
 • przygotowanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
 • reprezentacja Klienta przed organami administracyjnymi;
 • analiza prawna w zakresie zasadności wnoszenia skarg do sądów administracyjnych;
 • wnoszenie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych;
 • opracowanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Kluczowe realizacje

 • prowadzenie wieloetapowej sprawy administracyjnej dotyczącej samowoli budowlanej, zakończonej stwierdzeniem braku samowoli i orzeczeniem o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • doprowadzenie do uchylenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wydanie opinii prawnej dotyczącej specjalnej strefy ekonomicznej.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami artykułów z zakresie prawa administracyjnego.

Artykuły

następna specjalizacja

Windykacja

Świadczymy doradztwo w zakresie windykacji, przede wszystkim dla Klientów biznesowych. Posiadamy wypracowane strategie i ścieżki dochodzenia wierzytelności, oparte o wieloletnie doświadczenie. Nie poprzestajemy na wysyłaniu wezwań do zapłaty. Aktywnie pomagamy Klientom poszukiwać majątku dłużników, z którego odzyskają swoje pieniądze. Korzystamy z szerokiego wachlarzu instytucji prawnych, jakie przewidują prawo cywilne, prawo spółek i prawo karne.

Dochodzenie należności prowadzimy minimalizując ponoszone przez naszych Klientów koszty. Spory o zapłatę staramy się kończyć zanim sprawa trafi do sądu. Dzięki temu nasi Klienci często uzyskują środki szybciej i przy niewielkich kosztach.

W przypadku spółek kapitałowych nasze działania nie ograniczają się na dochodzeniu należności od samych spółek. Roszczenia Klienta kierujemy także w stosunku do prezesów i członków zarządu, zarówno byłych, jak i obecnych, a także osoby faktycznie zarządzających spółką (tzw. „ukryci dyrektorzy”).

Co nas wyróżnia?

Konsekwentne dążenie do odzyskania wierzytelności. Aktywne poszukiwanie majątku dłużnika we współpracy z komornikami i wywiadowniami gospodarczymi. Oferta oparta głównie na success fee z jednoczesnym zapewnieniem obsługi procesu windykacji przez profesjonalnego pełnomocnika.

Co konkretnie robimy?

 • negocjujemy spłaty wierzytelności, zmierzamy do ustalenia warunków spłaty zadłużenia, które następnie egzekwujemy;
 • kierujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty;
 • jeśli dłużnik nie spłaca wierzytelności, występujemy z pozwem o zapłatę i prowadzimy spór sądowy;
 • po uzyskaniu orzeczenia sądu, składamy wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi, a następnie wniosek o wszczęcie egzekucji;
 • współpracujemy z komornikami kontrolując przebieg prowadzonych przez nich czynności;
 • kierujemy egzekucję do należących do dłużnika rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości, czy domen internetowych, uzyskujemy zaświadczenia, które pozwalają wierzycielowi wykonywać prawa i roszczenia dłużnika.

Kluczowe realizacje

 • windykacja wierzytelności od przedsiębiorstwa deweloperskiego na skutek skierowania roszczenia do byłych członków zarządu;
 • uzyskanie zaspokojenia należności Klienta w wyniku zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym domeny internetowej;
 • realizacja procesu egzekucji z ruchomości posiadającej źródło promieniowania jonizującego.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Artykuły

następna specjalizacja

Prawo nieruchomości

Specyfika prawa nieruchomości opiera się na jego wielowątkowości i złożoności. Obejmuje ono bowiem zarówno prawo administracyjne (prawo budowlane, prawo gospodarki nieruchomościami, prawo ochrony środowiska, prawo gospodarki odpadami, prawo zagospodarowania przestrzennego i inne) i w zasadzie każdą dziedzinę prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, przepisy regulujące księgi wieczyste i hipotekę, regulacje dotyczące własności lokali itp.).

Dlatego jako Kancelaria wspieramy naszych Klientów na każdym etapie prowadzonych przez nich inwestycji, doradzając w podjęciu najwłaściwszych decyzji i koordynując podejmowane czynności, wspierając w negocjacjach z kontrahentami, czy też reprezentując ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowo podchodzimy do prawa nieruchomości – posiadamy w zespole specjalistów z każdej istotnej tutaj dziedziny prawa. Na co dzień współpracujemy z inżynierami, projektantami i architektami. W razie konieczności zapewniamy nie tylko wsparcie prawne, ale także wysokiej klasy doradztwo techniczne.

Szukamy rozwiązań optymalnych, które pomogą zrealizować konkretne cele, jakie stawiają przed nami nasi Klienci.

Co konkretnie robimy?

Proces inwestycyjno-budowlany

 • pełna obsługa prawna inwestycji budowlanych;
 • analiza prawna w przedmiocie ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości;
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym zakładanie ksiąg wieczystych, uzyskania wpisów i zmian w księgach wieczystych nieruchomości;
 • konsultacje prawne w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie odzyskiwania nieruchomości;
 • ustanawianie, przenoszenie i znoszenie zabezpieczeń na nieruchomości;
 • sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich, umów inwestycyjnych, sprzedaży, najmu, dzierżawy;
 • przygotowanie wniosków o wydanie zezwoleń, warunków, uzgodnień, pozwoleń;
 • przygotowanie, prowadzenie i kontrola prawna dokumentacji budowlanej;

Postępowania administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami

 • obsługa prawna procesu podziału i scalania nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej w przedmiocie wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • reprezentacja w zakresie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w przedmiocie wyceny nieruchomości lub działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami;
 • podejmowanie czynności związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych inicjujących inwestycje budowlane;
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 • udzielanie pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, lokalizacji inwestycji budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z cywilnoprawnymi roszczeniami o wypłatę odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania terenu;
 • skarżenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • reprezentacja strony w konsultacjach społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 • doradztwo prawne w zakresie realizacji prawa pierwokupu nieruchomości;
 • udzielanie pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń obejmujących prawo własności;
 • reprezentacja w sporach o wydanie, naruszenie posiadania, eksmisje;
 • reprezentacja Klientów w przedmiocie sądowej realizacji umownych oraz wynikających z innych tytułów zobowiązań do przeniesienia własności nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących zasiedzenia nieruchomości;
 • reprezentacja w zakresie rozgraniczenia, ustanowienia służebności gruntowej, osobistej lub przesyłu na nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie zarządzania nieruchomością, w tym nieruchomością wspólną;
 • reprezentacja w przedmiocie zniesienia lub nabycia współwłasności nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności;
 • dochodzenie odszkodowań w zakresie spraw dotyczących nieruchomości.

Kluczowe realizacje

 • wydanie opinii prawnej i prowadzenie postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości znajdującej się w centrum miasta Krakowa;
 • doprowadzenie do zawarcia korzystnej dla Klienta umowy w sprawie ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem;
 • sporządzenie dla publicznej uczelni wyższej opinii prawnej dotyczącej rozliczenia nakładów na nieruchomość;
 • wydanie opinii prawnej dotyczącej zasadności dochodzenia zwrotu nieruchomości utraconej w wyniku działań władz PRL znajdującej się w centrum miasta Lublin;
 • uzyskanie korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia w kilkudziesięciu sprawach dotyczących zapłaty czynszu za korzystanie z nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład przemysłowy;
 • przeprowadzenie licznych postępowań dotyczących zasiedzenia części lub całości nieruchomości.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki prawa nieruchomości przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych.

Artykuły

następna specjalizacja

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe znacząco różni się od innych gałęzi prawa publicznego. Wymaga zaawansowanej, interdyscyplinarnej oraz dogłębnej wiedzy o dynamicznie zmieniającym się stanie prawnym, a także doświadczenia w reprezentacji Klientów przed organami skarbowymi.

Dla biznesu znajomość prawa podatkowego jest dzisiaj koniecznością. Chociażby ze względu na stale zwiększające się obciążenia fiskalne i informacyjne, czy też niejednolitą interpretację przepisów przez organy podatkowe.

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego w każdym aspekcie, w tym dotyczącym chociażby schematów podatkowych, ulg i zwolnień podatkowych, interpretacji indywidualnych, ulg B+R, podatków VAT, CIT, PIT.

Prowadzimy współpracę z Sekcją Prawa Podatkowego i Ubezpieczeń Społecznych Instytutu Allerhanda, zajmującą się prowadzeniem badań w obszarze nauki o podatkach oraz tworzeniem propozycji zmian w prawie podatkowym służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla gospodarki.

Co nas wyróżnia?

Priorytetem SMW Legal jest interes i bezpieczeństwo prawne Klienta. Dlatego każdą jego transakcję analizujemy również pod kątem podatkowym.

Zapewniamy kompleksowe podejście do obsługi prawnej biznesu. Ograniczamy przez to niepewność, w tym związaną z nowymi inwestycjami. Staramy się eliminować nieprzewidziane koszty, tym samym zmniejszając ryzyko finansowe transakcji.

Nasz zespół posiada doświadczenie w relacjach z księgowymi i umiejętność poruszania się po dokumentach finansowych. Na co dzień współpracujemy z biegłymi rewidentami, maklerami papierów wartościowych, doradcami inwestycyjnymi i rzeczoznawcami majątkowymi.

Co konkretnie robimy?

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, PCC oraz VAT;
 • doradztwo w wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej;opracowanie opinii dotyczących konsekwencji podatkowych planowanych transakcji i wiążącego się z nim ryzyka;
 • doradztwo w zakresie aktualnych programów przyznające preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw (ulgi B+R);
 • sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, w szczególności w dziedzinie działalności innowacyjnej B+R oraz IP Box;
 • sporządzanie wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach zaległości podatkowych, nieujawnionych dochodów oraz odpowiedzialności karnoskarbowej;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w ramach kontroli skarbowych i podatkowych;
 • doradztwo w zakresie zgłaszania schematów podatkowych (MDR);
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji M&A (fuzji i przejęć);
 • wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Kluczowe realizacje

 • przygotowanie wzorcowej dokumentacji cen transferowych i wdrożenie jej stosowania dla podmiotów działających w sektorze MŚP;
 • opracowanie i wdrożenie procedury MDR;
 • uzyskanie pozytywnych interpretacji podatkowych w zakresie ulgi B+R;
 • doprowadzenie do umorzenia przez Urząd Skarbowy postępowania mającego na celu ustalenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki;
 • ustrukturyzowanie działalności przedsiębiorstwa w spadku.

następna specjalizacja

Sukcesja przedsiębiorstwa

Jako Kancelaria oferujemy usługi w zakresie prowadzenia sukcesji przedsiębiorstw. Problem zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych z roku na rok zyskuje coraz większe znaczenie w szczególności wśród przedsiębiorstw założonych w Polsce w latach 90-tych.

SMW Legal wspiera przy wdrożeniu zarządu sukcesyjnego w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Prowadzimy również proces przekształceń formy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pomagamy wprowadzić optymalne rozwiązania w zakresie ładu rodzinnego (family governance) oraz ładu własnościowego (corporate governance).

Świadomi jesteśmy w pełni trudności wynikających z rodzinnego charakteru firm. Odpowiednie rozwiązania prawne pozwalają jednak odpowiednio zarządzać procesem zmian pokoleniowych. Niweluje to ryzyko paraliżu w przedsiębiorstwie w momencie, gdy założyciele nie są w stanie lub nie wykazują chęci do aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania.

Co nas wyróżnia?

Oferujemy pełne wsparcie w procesie przygotowania firmy rodzinnej do sukcesji, jak i zarządzania przedsiębiorstwem w jej trakcie. Zespół SMW Legal uwzględnia w swoich pracach wszelkie aspekty prawne, w tym dotyczące podatków, spółek prawa handlowego i prawa pracy.

Co konkretnie robimy?

 • opracowanie konstytucji firmy rodzinnej;
 • przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową;
 • przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną;
 • zakładania fundacji;
 • obsługę procesu przejęcia zarządzania firmą rodziną przez TFI.

Kluczowe realizacje

 • doradztwo w procesie przekształcenia średniego przedsiębiorstwa prowadzonego przez zarządcę sukcesyjnego w spółkę prawa handlowego z funkcjonującą konstytucją firmy rodzinnej;
 • przekształcenie większego przedsiębiorstwa jednoosobowego z branży budowlanej w spółkę prawa handlowego;
 • opracowanie programu szkolenie dotyczącego sukcesji w firmie na potrzeby centrów transferu technologii.

następna specjalizacja

Dane osobowe

Jako kancelaria świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi prawnicy posiadają dogłębną wiedzę na temat najnowszych regulacji, w tym wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., popularnie określanego jako RODO. Zasady określające sposób i zakres przetwarzania danych osobowych w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza tego, który ma styczność z klientem. SMW Legal oferuje doradztwo na każdym etapie wdrażania RODO i bieżącej obsługi podmiotów, które przetwarzają dane osobowe.

Jako dane osobowe należy rozumieć każdą informację, która pozwala na identyfikację osoby fizycznej. Nie jest możliwe jednak ujęcie ich w ramach jednego, zamkniętego katalogu.

Dane osobowe posiadają konkretną wartość rynkową. Między innymi z tej przyczyny podlegają one szczególnej ochronie prawnej. W związku z tym, w dzisiejszych realiach rynkowych, konieczne jest w tym zakresie profesjonalne doradztwo.

Co nas wyróżnia?

Szczegółowo analizujemy sytuację faktyczną Klientów. Staramy się zachować równowagę pomiędzy prowadzeniem przez nich działalności zgodnie z przepisami prawa, a potrzebami rynku. Udzielamy wsparcia w wypracowaniu rozwiązań optymalnych dla danego biznesu.

Co konkretnie robimy?

 • przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie;
 • analiza ryzyk przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania;
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie wzoru klauzul informacyjnych;
 • opracowywanie i negocjowanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 • wsparcie w przygotowaniu polityki prywatności;
 • dostosowanie sklepu internetowego (bądź innego portalu posiadającego podobną funkcjonalność) w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • redakcja wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • redakcja wzoru wypowiedzenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Kluczowe realizacje

 • wykonanie analizy prawnej dotyczącej danych osobowych w zakresie nowych technologii (deep learning) na zlecenie spółki celowej Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • przeprowadzenie licznych audytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej RODO dla wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • prowadzenie negocjacji umów o przetwarzanie danych osobowych.

następna specjalizacja

Prawo autorskie

Nasi prawnicy świadczą doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego. Ma ono na celu ochronę twórczości.

Przepisy te regulują prawa do utworów, będących rezultatem działalności twórczej człowieka. Przyjmują one różne formy takie jak dzieła literackie, muzyczne, słowno-muzyczne, architektoniczne, audiowizualne czy też programy komputerowe. Mogą stanowić realną wartość gospodarczą.

SMW Legal pomaga chronić utwory, szczególnie te powstałe w ramach działalności o charakterze profesjonalnym.

Co nas wyróżnia?

W toku współpracy z Klientem stosujemy indywidualne podejście. Tak jak proces twórczy wymyka się schematom, tak też my staramy się znaleźć rozwiązania nieszablonowe, innowacyjne. Opracowując rozwiązania prawne dla naszych Klientów staramy się dorównać im kreatywnością.

Prowadzimy wiele interdyscyplinarnych projektów na styku prawa autorskiego oraz innych dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa własności przemysłowej.

Co konkretnie robimy?

Audyt

 • kompleksowo analizujemy sytuację prawną twórców;
 • weryfikujemy umowy, wskazujemy błędy, identyfikujemy ryzyka prawne z nimi związane oraz udzielamy stosownych rekomendacji.

Negocjacje i reprezentacja

 • reprezentujemy twórców m.in. w zakresie rozporządzania, rozpowszechniania oraz zasad wynagradzania za korzystanie z utworu.

Doradztwo

 • opiniujemy bieżące zagadnienia prawne pojawiające się w związku z komercyjnym wykorzystaniem utworów, tym utworów pracowniczych.

Umowy

 • aktywnie uczestniczymy w procesie zawierania umów licencyjnych oraz umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, które przygotowujemy, opiniujemy i korygujemy.

Doradztwo na rzecz pracodawców – twórczość pracownicza

 • przygotowujemy umowy przenoszące na pracodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy.

Opinie prawne z zakresu prawa autorskiego

 • przygotowujemy opinie i analizy prawne z zakresu prawa autorskiego.

Kluczowe realizacje

 • opiniowanie ponad 10 umów licencyjnych na programy komputerowe na zlecenie spółki celowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do produkcji krótkometrażowego filmu dokumentalnego wprowadzanego do platform streamingowych;
 • reprezentowanie spadkobierców twórcy utworu słowno-muzycznego przy wykorzystaniu go w ogólnokrajowej kampanii reklamowej;
 • przeprowadzanie analiz ryzyk pod kątem prawa własności intelektualnej na zlecenie centrum transferu technologii uczelni wyższej.

Jak dzielimy się wiedzą i doświadczeniem?

Nasi prawnicy są autorami artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Artykuły

następna specjalizacja

Znaki towarowe

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu ochrony znaków towarowych. Obsługujemy proces ich rejestracji na poziomie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym.
Znaki towarowe to oznaczenia identyfikujące towary i usługi przedsiębiorców. Celem jest ochrona takich elementów jak marka, nazwa handlowa, logo przed ich bezprawnym wykorzystaniem. Mogą one występować w formie m.in. słownej, graficznej lub słowno-graficznej. Na poziomie krajowym podlegają one rejestracji przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego następuje przed Europejskim Urzędem Patentowym, zaś międzynarodowego odbywa w ramach specjalnej procedury.

Co nas wyróżnia?

Oferowane przez nas doradztwo obejmuje przeprowadzenie analizy występowania zdolności rejestracyjnej konkretnego oznaczenia. Przygotowana przez nas analiza jest dopiero podstawą do rozpoczęcia procedury uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego.

Co konkretnie robimy?

Rejestracja znaku towarowego:

 • opiniujemy wykorzystywany przez przedsiębiorcę znak towarowy pod kątem jego zdolności odróżniającej oraz możliwości skutecznego przeprowadzenia procedury rejestracji;
 • reprezentujemy Klienta w procedurze rejestracji znaku towarowego na terenie Polski;
 • reprezentujemy Klienta w procedurze rejestracji znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej;
 • reprezentujemy Klienta w procedurze rejestracji znaku towarowego na terenie innych państw i w procedurze międzynarodowej.

Procedura sprzeciwowa

Po skutecznym przeprowadzeniu procedury rejestracji znaku towarowego kontynuujemy pracę na rzecz ochrony praw naszych klientów, m.in.:

 • monitorujemy oraz opiniujemy zachowania potencjalnie naruszające prawo ochronne na znak towarowy
 • sporządzamy sprzeciw od rejestracji znaku towarowego
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed organami patentowymi
 • koordynujemy współpracę z podmiotami zagranicznymi, w przypadku wystąpienia naruszeń poza granicami RP

Kluczowe realizacje

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje:

 • rejestracja znaku słowno-graficznego startupu technologicznego w procedurze europejskiej;
 • rejestracja znaku słownego oraz znaku słowno-graficznego sieci sklepów ze zdrową żywnością w procedurze krajowej;
 • doradztwo z zakresu ochrony znaków towarowych poza procedurą rejestracji dla centrów transferu technologii;
 • koordynacja procedury sprzeciwowej w zakresie rejestracji znaku przez konkurencję Klienta na terenie Republiki Czeskiej.

następna specjalizacja

Prawo konsumenckie

Świadczymy jako Kancelaria doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa konsumenckiego. Pomagamy dostosować działalność B2C do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Obsługujemy proces rozpoczynania i prowadzenia biznesu w oparciu o e-commerce.

Doradzamy między innymi w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, takiej jak regulaminy sklepów internetowych, czy też polityki prywatności. Działamy w sprawach wynikających z egzekwowania warunków rękojmi lub gwarancji, występowania w umowach klauzul niedozwolonych oraz reprezentujemy w postępowaniach przed UOKiK.

Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Posiadamy doświadczenie procesowe pozwalające nam skutecznie reprezentować interesy naszych Klientów.

Co nas wyróżnia?

Patrzymy na prawo konsumenckie zarówno z perspektywy konsumenta jak i przedsiębiorcy. Staramy się stosować optymalne rozwiązania, dostosowane do charakteru działalności naszego Klienta.

Doradzamy kompleksowo, z uwzględnieniem wszelkich aspektów prowadzenia biznesu B2C.

Co konkretnie robimy?

 • audyt prawny działalności w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów;
 • przygotowywanie regulaminów dla serwisów internetowych;
 • przygotowywanie regulaminów świadczenia usług B2C;
 • przygotowywanie dokumentacji sprzedaży produktów;
 • przygotowywanie polityki prywatności i innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • opracowywanie instrukcji obsługi produktów
 • pomoc we wprowadzeniu do obrotu produktów użytkowanych przez konsumentów;
 • reprezentacja przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami.

Kluczowe realizacje

 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia serwisu internetowego, w ramach którego pobierane są treści cyfrowe w postaci modeli 3D;
 • weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującym prawem regulaminów oraz procedur funkcjonowania sklepu internetowego handlującego żywnością ekologiczną;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do dystrybucji programów komputerowych na specjalnie przeznaczonym do tego serwisie internetowym;
 • redakcja regulaminu sklepu internetowego handlującego sprzętem sportowym na skalę światową.

następna specjalizacja

Stowarzyszenia

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną stowarzyszeń. W tym zakresie, nasi prawnicy posiadają rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Doradzamy przy opracowaniu statutów, rejestracji i bieżącej działalności stowarzyszeń rejestrowych, zwykłych, prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie to popularna forma prowadzenia działalności NGO. Opracowanie dokumentów niezbędnych do jego rejestracji i prawidłowego funkcjonowania wymaga umiejętnego poruszania się po przepisach prawa. W przeciwnym razie istnieje ryzyko chociażby przedłużenia, a nawet odmowy rejestracji stowarzyszenia czy też popełnienia istotnych błędów w trakcie jego funkcjonowania.

Dlatego dla wszystkich osób zainteresowanych tą formą zrzeszania się ważna jest dobra obsługa prawna. Pozwoli to im zająć się bieżącą działalnością stowarzyszenia i daje pewność, że dopełni ono wszystkich ciążących na nim zobowiązań prawnych.

Co nas wyróżnia?

Przed opracowaniem statutu dążymy do uzyskania pełnej wiedzy o celach i potrzebach Klienta. W szczególności zależy nam na pełnym zrozumieniu czym dane stowarzyszenie ma się zajmować i jak ma funkcjonować.

Te cele i potrzeby staramy się realizować za pomocą rozwiązań jak najbardziej elastycznych i indywidualnie dobranych. Dążymy do utrzymania równowagi pomiędzy szczegółową regulacją działania stowarzyszenia, a umożliwieniem sprawnego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.

Co konkretnie robimy?

 • opracowywanie statutu i innych dokumentów statutowych;
 • rejestracja stowarzyszenia;
 • opracowywanie uchwał, protokołów zgromadzeń;
 • pełna obsługa prawna;
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy;
 • obsługa prawna w zakresie prawa podatkowego.

Kluczowe realizacje

 • opracowanie dokumentów statutowych i rejestracja Stowarzyszenia buildngSMART Polska – zrzeszająca m.in. dużych przedsiębiorców budowlanych, producentów oprogramowania, producentów wyrobów budowlanych i kluczowych podwykonawców.

następna specjalizacja

Fundacje

Jako Kancelaria oferujemy usługi w zakresie doradztwa prawa o fundacjach. Prawnicy pracujący w Kancelarii wielokrotnie wspierali Klientów, którzy zdecydowali się na taką formę działalności.

Zarówno rejestracja fundacji, sporządzanie jej statutu, czy ustanawianie jej organów, podpadają pod szczegółowe i rozproszone regulacje prawne, a prowadzenie bieżącej działalności fundacji wymaga doświadczenia i znajomości obowiązujących przepisów.

Dla podmiotów które decydują się na fachowe doradztwo prawne, wszystkie procesy niezbędne dla działania fundacji, w tym stosowne wnioski do sądów rejestrowych, pozostają tylko formalnościami. Taki podmiot nie jest narażony na straty czy wydatki związane choćby z niespełnieniem wymogów stawianych przez prawo. Może on swobodnie zająć się prowadzeniem bieżącej działalności fundacji i skupić na realizacji celów, do których została ona powołana.

Nasi prawnicy posiadają zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, które nabyli w wyniku wieloletniej obsługi fundacji, zarówno w zakresie rejestracji, prowadzenia bieżących spraw czy w końcu sporządzania uchwał i statutów poszczególnych fundacji, a także pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju podmiotów w obrocie prawnym.

Co nas wyróżnia?

Podczas współpracy, skupiamy się nie tylko na regulacjach prawnych, ale również na interesie i intencjach Klienta. Oferujemy szereg niestandardowych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych zadań i celów wyznaczonych podczas współpracy.

Co konkretnie robimy?

 • przygotowanie aktów fundatorskich, statutów, uchwał;
 • rejestracja fundacji;
 • obsługa prawna istniejących podmiotów;
 • opracowywanie wzorcowej dokumentacji funkcjonowania fundacji.

Kluczowe realizacje

 • wsparcie w rejestracji fundacji uniwersyteckiej zajmującej się tworzeniem wartości wspólnej (CreatingShared Value – tworzenie wartości wspólnej);
 • obsługa prawna pro bono fundacji zajmującej się kulturą wysoką;
 • obsługa prawna pro bono fundacji zajmującej się rozwojem kultury fizycznej dzieci.

następna specjalizacja

Prawo karne gospodarcze

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie prawa karnego gospodarczego i karnoskarbowego. Oferta Kancelarii opiera się na sprawdzonych i funkcjonalnych narzędziach prawnych dostosowanych do aktualnych potrzeb Klientów, od gruntownej analizy zagrożeń prawnokarnych planowanych przedsięwzięć gospodarczych, po reprezentację Klientów przed organami ścigania oraz sądami w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

Katalog przestępstw gospodarczych przewidzianych przez ustawodawcę jest szeroki, a do najczęstszych można zaliczyć chociażby niegospodarność, prowadzenie nieuprawnionej działalności gospodarczej, pranie pieniędzy, naruszenie tajemnicy gospodarczej, oszustwo gospodarcze, działanie na szkodę spółki, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, czy przestępstwa podatkowe, w tym wyłudzenia VAT-u, uchylania się od opodatkowania, nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg.

Co nas wyróżnia?

Wiemy jak istotna jest szybka reakcja w wyjątkowych okolicznościach. Dlatego nasi prawnicy dostępni są w sytuacjach kryzysowych 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Zapewniamy maksymalny stopień dyskrecji i bezpieczeństwa. Dbamy o dobro Klienta analizując jego sytuację prawną z każdej możliwej do przyjęcia w danych okolicznościach perspektywy, przewidując następstwa potencjalnych działań.

Co konkretnie robimy?

Analiza prawna

 • przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie istniejącego ryzyka karnoprawnego przy podejmowaniu decyzji gospodarczych;
 • opracowanie procedury działania w sytuacjach kryzysowych;
 • stworzenie procedury reakcji w razie interwencji służb państwowych;
 • audyt prowadzonej dokumentacji pod kątem identyfikacji ryzyk prawnych;
 • opracowanie i dostosowywanie strategii postępowania, w tym linii obrony na każdym etapie postępowania karnego gospodarczego i karnoskarbowego;
 • analiza możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karne.

Postępowanie przygotowawcze

 • reprezentacja stron postępowania;
 • zapoznanie się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym;
 • zapewnienie pomocy prawnej w trakcie przesłuchania w charakterze świadka lub podejrzanego;
 • reprezentacja przed organami ścigania;
 • udział w oględzinach, przeszukaniu, okazaniu i konfrontacji;
 • uczestniczenie w przeprowadzanych kontrolach i czynnościach przedprocesowych;
 • kontakt z podejrzanym, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie;
 • przygotowanie i składanie wszelkiego rodzaju pism procesowych;
 • wnoszenie środków odwoławczych oraz wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego;
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie uzgodnienia kary lub środków karnych bez przeprowadzenia rozprawy.

Postępowanie sądowe

 • reprezentacja przed sądem w sprawach karnych gospodarczych i karnoskarbowych;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym;
 • udział w posiedzeniach sądowych obu instancji;
 • podtrzymywanie linii obrony;
 • przygotowanie i składanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków oraz zażaleń przewidzianych przepisami prawa;
 • przygotowanie i składanie środków odwoławczych, w tym apelacji i kasacji
 • kontakt z oskarżonym;
 • reprezentacja w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie.