Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Spółki rynku wynajmu nieruchomości

Spółki rynku wynajmu nieruchomości

Spółki rynku wynajmu nieruchomości mają być uregulowane w odrębnej ustawie. Jej projekt, datowany na 12 października 2016 r., przygotowało ministerstwo finansów[LINK]. Projekt ten ma na celu uatrakcyjnienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania na nim krajowego kapitału prywatnego.

Definicja spółki rynku wynajmu nieruchomości

Zgodnie z projektem ustawy, spółką rynku wynajmu nieruchomości jest spółka publiczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółki rynku wynajmu nieruchomości muszą spełniać warunki określone w art. 2 projektu ustawy. Należy do nich  między innymi minimalny kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000 złotych, a także dopuszczenie akcji na rynku regulowanym na terytorium RP.

Przedmiotem działalności spółki rynku wynajmu nieruchomości ma być najem nieruchomości lub ich części, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, jak i  działalność finansowa w zakresie zarządzania udziałami lub akcjami w innych spółkach (spółkach zależnych).

Pojęcie nieruchomości

Co ciekawe, projekt ustawy wprowadza zawężone rozumienie pojęcia nieruchomości w stosunku do definicji wprowadzonej na gruncie kodeksu cywilnego. Zgodnie z projektem ustawy przez nieruchomości rozumieć się będzie budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, z wyłączeniem budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

Dominacja spółek zagranicznych na rynku wynajmu nieruchomości

W uzasadnieniu ustawodawca podnosi, że polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Wynika to z faktu, iż podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych im przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a konkretnie szczególnego statusu podatkowego, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT). Dlatego właśnie projekt nowelizacji zmierza do wprowadzenia w Polsce instytucji o podobnym charakterze.

Zwolnienie podatkowe

Istotę wprowadzanego szczególnego statusu spółki rynku wynajmu nieruchomości, jako spółki prowadzącej działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, stanowi zwolnienie podatkowe. Zgodnie z projektem ustawy, kwestię tę będzie regulować ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Zwolnienie to zmierza do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości – na poziomie spółki oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza. Zwolnienie to dotyczy również spółek zależnych od spółek rynku wynajmu nieruchomości.

Rozwój polskiego rynku kapitałowego

Oczekiwanym skutkiem wejścia ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości jest rozwój polskiego rynku kapitałowego. W szczególności ma to być konsekwencją powiązania zwolnienia podatkowego z wymogiem dopuszczenia akcji spółki rynku wynajmu nieruchomości do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłada się, że ma to spowodować trwały wzrost gospodarczy, a także umożliwienie wzrostu dochodów mieszkańców Polski.

Projekt ten znajduje się obecnie w fazie opiniowania.