Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Transfer technologii wyłączony spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

transfer technologii

Transfer technologii pozostanie wyłączony spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję [LINK].  Dokument nosi datę 27 lutego 2015 r. Ma on zastąpić obowiązujące do dnia 30 kwietnia 2015 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Transfer technologii wyłączony spod zakazu zgodnie z ustawą

Transfer technologii ma zostać wyłączony spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na podstawie upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Wspomniany powyżej art. 8 ust. 3 pozwala jednak wydać Radzie Ministrów rozporządzenie, w którym wyłączy ona określone rodzaje porozumień spod wyżej wskazanego zakazu. Warunkiem jest jednak to, że porozumienia te muszą jednocześnie: 1) przyczyniać się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego; 2) zapewniać nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści; 3) nie nakładać na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów; 4) nie stwarzać tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.

Wykazanie wszystkich tych przesłanek jest trudne, dlatego w przypadku niektórych porozumień Rada Ministrów może się zdecydować na wyjęcie ich wprost spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Taką też decyzję podjęła w sprawie niektórych rodzajów porozumień, których przedmiotem jest transfer technologii.

Transfer technologii: które porozumienia tak naprawdę wyłączono

Wyłączenie ma mieć zastosowanie do porozumień o transferze technologii 1) między konkurentami, jeżeli łączny udział stron porozumienia w rynku lub rynkach właściwych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20 %; 2) między przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami, jeżeli udział w rynku lub rynkach właściwych żadnego z nich nie przekroczył w poprzednim roku kalendarzowym 30 %. Przy tym w obu przypadkach w porozumieniach takich nie będą mogły się znaleźć klauzule niedozwolone wskazane w rozporządzeniu. Przykładowo niedopuszczalne jest w takich porozumieniach zobowiązanie licencjobiorcy do udzielenia licencji wyłącznej licencjodawcy lub osobie trzeciej wyznaczonej przez licencjodawcę lub do przeniesienia praw na licencjodawcę lub taką osobę trzecią, w całości lub w części, w odniesieniu do własnych usprawnień licencjonowanej technologii lub własnych nowych zastosować tej technologii, opracowanych przez licencjobiorcę.