Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji jest kluczowym kontraktem zawieranym przez podmioty rynku produkcji rolnej. Ujęcie w ramy pisemnych zobowiązań kontraktacji ma szczególne znaczenie dla producentów rolnych, grupy producentów rolnych, organizacji producentów rolnych oraz zrzeszeń tych organizacji, którzy dostarczają produkt rolny do pierwszego nabywcy. Poza sprzedażą bezpośrednią każde takie dostarczenie wymaga pisemnej umowy, spełniającej określone warunki. Obowiązek taki funkcjonuje od 3 października 2015 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1419). Najczęściej zawieranym zaś kontraktem pisemnym tego rodzaju jest właśnie umowa kontraktacji.

Umowa kontraktacji – definicja

Zgodnie z art. 613 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia”.

Umowa kontraktacji – regulacje

Przygotowanie dobrej umowy kontraktacji może nie być łatwe z uwagi na wiele aktów normatywnych, które regulują jej treść. Poza Kodeksem cywilnym istotne jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (Dz.U. z 2013 r., nr 347, s. 671) oraz inne przepisy szczególne, dotyczące często konkretnych sektorów produkcji rolnej. Przykładowo, w przypadku producentów cukru i plantatorów buraków cukrowych jest to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 401) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru (Dz.U. z 2011 r., nr 57, poz. 292), a w przypadku producentów tytoniu ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 58).

 

Umowa kontraktacji – obsługa prawna

Świadczymy obsługę doradztwa kontraktowego przy umowie kontraktacji. Przeprowadzamy audyt dokumentacji umownej, w przypadku gdy ta już funkcjonuje, i proponujemy zmiany zwiększające bezpieczeństwo kontraktowe Klienta. W przypadku braku dokumentacji, opracowujemy wzory umów i pomagamy Klientowi w efektywnym ich wdrożeniu. Monitorujemy na bieżąco funkcjonowanie opracowanych przez nas umów i proponujemy ewentualne zmiany, jeśli praktyka ich stosowania za tym przemawia. Pomagamy Klientowi negocjować treść zawieranych z kontrahentami umów, oceniamy propozycje dokumentów kontraktowych przygotowanych przez kontrahenta i jego uwagi do wzorów funkcjonujących u Klienta. Pełne doradztwo kontraktowe pozwala uniknąć wielu ryzyk, jak i ograniczyć te, których pełna eliminacja jest nie możliwa.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KS

Kamil Stolarski

t. 736 259 733

e-mail: kamil.stolarski@msdoradcy.pl