Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Ustawa o kosztach komorniczych

Ustawa o kosztach komorniczych

Projektowana ustawa o kosztach komorniczych [Link] ma zastąpić w zakresie opłat i wydatków poniesionych w związku z prowadzonym przez komornika postępowaniem obecnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Wnioskodawca, którym jest Minister Sprawiedliwości proponuje uregulowanie materii egzekucyjnej w trzech aktach prawnych. Część ustrojową ma regulować będąca w fazie opiniowania ustawa o komornikach sądowych, koszty opisywana ustawa o kosztach komorniczych, natomiast zasady prowadzenia egzekucji nowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Przyczyny wprowadzenia ustawy

Wnioskodawca w uzasadnieniu projektu ustawy o kosztach komorniczych wskazał, że za projektowanymi zmianami przemawia konieczność wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji, a także rozwiązań, które mają za zadanie motywować dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami wykonawczymi.

Ustawa o kosztach komorniczych – zakres

Projektowana ustawa o kosztach komorniczych ma regulować wszystkie postępowania prowadzone przez komornika sądowego. Dotyczy to zarówno postępowań egzekucyjnych, jak i innych – przykładowo sporządzenia spisu inwentarza. Jak wskazuje nazwa, projektowana ustawa nie obejmie kosztów czynności prowadzonych przez sąd.

Udogodnienia dla stron

Projektowana ustawa o kosztach komorniczych ma wprowadzać kilka istotnych zmian.
Po pierwsze, w związku z postulowanym zmniejszeniem obciążenia stron kosztami egzekucyjnymi, projektowana ustawa stanowi, że do kosztów egzekucyjnych nie zalicza się przekazywania środków pieniężnych. Będą one stanowiły koszty działalności komorniczej, jednakże nie obciążą stron postępowania. Co więcej, w zakresie świadczeń niepieniężnych, utrzymano dotychczasowe uregulowanie, że komornik pobiera opłatę proporcjonalnie do wartości świadczenia wyegzekwowanego, jednakże projekt zakłada, że opłaty te należy rozliczać przynajmniej raz na pół roku odrębnym postanowieniem. Ma to zapobiegać licznym nieprawidłowościom oraz niejasnościom pojawiającym się w praktyce.

Nowy sposób określenia opłat

Projekt ustawy o kosztach komorniczych wprowadza ponadto nowy sposób określenia opłat stałych, minimalnych, a także maksymalnych. Mianowicie, w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego, to jest określenia poprzez ułamek wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stosuje określenie kwotowe. Jednocześnie określono wysokość opłat egzekucyjnych poprzez wskazanie opłaty minimalnej – 100 złotych, jak i maksymalnej -50 000 złotych.

Zaliczki

Co ważne, wprowadzono również celowość zaliczek wniesionych na poczet postępowania. Oznacza to, że nie będzie można, jak do tej pory miało to miejsce w praktyce, pokryć kosztów czynności z zaliczek, które były przeznaczone na inne wydatki. Zaliczki powinny być ponadto rozliczane w terminie miesiąca od poniesienia wydatków. W sytuacji zaś, gdy czynność nie została podjęta. w terminie 3 miesięcy od ich uiszczenia.

Umorzenie egzekucji

Ostatnim istotnym novum ustawy o kosztach komorniczych jest obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania przez wierzyciela w sytuacji, kiedy postępowanie jest umarzane na jego wniosek lub z powodu jego bezczynności. Wnioskodawca trafnie wskazuje, iż brak jest uzasadnienia systemowego obciążenia kosztami dłużnika w sytuacji, gdy ma on wolę zaspokojenia roszczenia wierzyciela.

Obecnie powyższy projekt znajduje się w fazie opiniowania.