Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – poprawki Senatu RP odrzucone

ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii została ostatecznie przyjęta przez Parlament. W dniu 19 lutego 2015 r. Sejm RP głosował nad zmianami zaproponowanymi przez Senat do przyjętej w dniu 16 stycznia 2014 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii [LINK]. Mowa tutaj o tak zwanych przepisach prosumenckich, wprowadzających taryfy gwarantowane.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu przyjętym przez Sejm RP

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w kształcie przyjętym przez Sejm RP nakłada na sprzedawców obowiązek zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji odnawialnego źródła energii przez okres kolejnych 15 lat, liczonych od dnia oddania jej do użytkowania. Ustalono także stałe ceny jednostkowe (taryfy gwarantowane; feed-in tariff). Przy czym ma mieć miejsce zróżnicowanie pomiędzy mikroinstalacjami o mocy do 3 kW a mikroinstalacjami o mocy powyżej 3 kW i do 10 kW włącznie. Przykładowo ustawa o odnawialnych źródłach energii określa stałą cenę jednostkową w przypadku energii promieniowania słonecznego na 0,75 zł za 1 kWh w przypadku mikroinstalacji do 3 Kw i 0,65 zł za 1 kWh w przypadku instalacji powyżej 3 Kw i do 10 kW.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w oczach Senatu RP

Inaczej ustawa o odnawialnych źródłach energii powinna wyglądać w przekonaniu Senatu RP. Zaproponowana przez izbę drugą poprawka [LINK] miała skutkować usunięciem przepisów o taryfach gwarantowanych. Za to wprowadzona miała zostać cena zakupu energii elektrycznej na poziomie 210 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym cena ta nie mogłaby przekroczyć uśrednionych kosztów wytworzenia energii elektrycznej w danych rodzajach mikroinstalacji, obliczonych w sposób uwzględniający maksymalną stopę zwrotu wynikającą z przepisów Unii Europejskiej o pomocy publicznej dla mikroinstalacji.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii do podpisu Prezydenta RP

Piątkowe głosowanie zamknęło parlamentarny etap prac nad nowym prawem. Ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP. Nie jest to jednak formalność, biorąc pod uwagę przebieg głosowania z dnia 20 lutego 2015 r., którego ustawa o odnawialnych źródłach energii była przedmiotem. Prezydentowi RP przysługuje prawo zawetowania ustawy albo skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego w celu oceny zgodności z Konstytucją RP całej ustawy bądź części przepisów. Nie można wykluczyć, że tak właśnie Prezydent RP zadziała i ustawa o odnawialnych źródłach energii nie zostanie jednak przyjęta w kształcie, jakim nadał jej Sejm RP. Czas pokaże.