Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest jedną z najistotniejszych zmian, jakie ustawodawca przewiduje w związku z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która według założeń autorów ma wejść w życie w czerwcu 2017 roku [LINK].

 

Obowiązek jawności

Z art. 3 ust. 5 Dyrektywy 2009/101/WE wynika obowiązek ujawniania odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących spółek z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek akcyjnych w biuletynie krajowym, wskazanym do tego celu przez państwo członkowskie. Ustawodawca, chcąc usprawnić działalność polskiego biuletynu krajowego, działając jednak w zgodzie ze wskazanym w Dyrektywie obowiązkiem, proponuje rezygnację z publikacji wpisów oraz zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zamian za to, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego mają podlegać, co do zasady, ogłoszeniu w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.

 

Na zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zezwala prawo unijne

W uzasadnieniu ustawodawca zwraca uwagę, że zniesienie opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest zgodne z art. 3 ust. 5 Dyrektywy 2009/101/WE. W dalszej części tego przepisu wskazuje się możliwość podjęcia przez państwa członkowskie suwerennej decyzji o możliwości zastąpienia publikacji w biuletynie krajowym środkami o jednakowym skutku, co obejmuje m.in. wykorzystanie systemu, w którym ujawnione dane będą dostępne w porządku chronologicznym za pomocą centralnej platformy elektronicznej.

 

Skutki nowelizacji

Przyjęcie proponowanego rozwiązania spowoduje, jak twierdzi ustawodawca, że po wydaniu przez sąd postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dane te zostaną jednocześnie opublikowane w systemie teleinformatycznym. Ponadto proponowana przez ustawodawcę zmiana zmniejszy obciążenie finansowe podmiotu wnioskującego o wpis, bowiem rezygnacja z publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym spowoduje zniesienie konieczności pobierania opłaty od takiego ogłoszenia.

 

Konieczność ujawniania niektórych okoliczności w Monitorze

Jak wskazuje jednak autor projektu, mimo zniesienia opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z rezygnacją z dokonywania w nim wpisów, z przepisów ustaw szczególnych nadal będzie wynikać obowiązek publikacji pewnych okoliczności w Monitorze (np. przewidziany w Kodeksie spółek handlowych obowiązek opublikowania ogłoszenia o wszczęciu likwidacji spółki).

 

Opłaty nie mogą stanowić dodatkowej daniny publicznej

Ustawodawca, przewidując zniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów, zaznacza, że regulacja spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa, jednakże trzeba brać pod uwagę, iż opłaty za ogłoszenia powinny pokrywać koszty tych ogłoszeń, a nie stanowić dodatkowej daniny publicznej stanowiącej dochód budżetu państwa.

Projekt aktualnie znajduje się w fazie opiniowania. Przewidywaną datą wejścia nowelizacji w życie jest czerwiec 2017 roku.