t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PROKURATORSKIE DEPOZYTY

WSTRZYMANIA OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT NA CZAS TRWANIA PROCESU

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez Prokuraturę, a także związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek Prokuratury tylko na rachunkach depozytowych Ministra Finansów – prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że sumy depozytowe, czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez Prokuraturę, będą przechowywane na rachunkach depozytowych Ministra Finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na tych samych zasadach, co depozyty sądowe.

Rozwiązanie to dotyczyć będzie również środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury.

Obecnie nieuregulowana jest kwestia gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych pozyskanych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi przez powszechne jednostki organizacyjne Prokuratury. Podobna sytuacja dotyczy środków pieniężnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Środki pieniężne uzyskane w związku postępowaniami przygotowawczymi (np. zabezpieczenia majątkowe lub poręczenia majątkowe), podobnie jak środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przechowywane są aktualnie na rachunkach utworzonych w różnych bankach dla poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury. Ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych pozwoli na efektywną kontrolę zarządzania tymi środkami.

Rachunki depozytowe będą prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Środki w innych walutach będą wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty. Przechowywane obecnie sumy depozytowe jednostek prokuratury będą przeniesione na rachunki depozytowe Ministra Finansów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jednostki Prokuratury otrzymają nieodpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BGK, a zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane analogicznie, jak depozyty sądowe. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

następny artykuł