t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z NALEŻNOŚCI BANKOWYCH

NOWE TERMINY NA ZASPOKOJENIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z NAKAZU ZAPŁATY

W dniu 24.09.2021 zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1655). Ustawa modyfikuje terminy na zaspokojenie roszczenia w postępowaniu nakazowym i jednocześnie termin wniesienia środka zaskarżenie od nakazu zapłaty. Jednym z jej założeń jest likwidacja wyciągów z ksiąg bankowych jako podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Znacząco wpłynie to na windykację należności, w szczególności przez instytucje bankowe. 

Wierzyciel chcący dochodzić swoich roszczeń przed sądami powinien myśleć o podjęciu określonych działań już na etapie podpisywania umów kredytowych. Omawiana nowelizacja jest kluczowa dla dochodzenia roszczeń z tytułu czynności bankowych. Ponadto w przypadku nowych umów z konsumentami wpłynie na zapisy umowy dotyczące zabezpieczenie spłaty należności, a także zmobilizuje banki do pozyskiwania wyraźnego uznania długo (np. na odpowiednim formularzu).

Do tej pory dłużnikowi przysługiwało prawo do wniesienia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty, w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty. Zarzuty podlegały opłacie sądowej w wysokości 3/4 opłaty od pozwu w postępowaniu nakazowym. Obecnie terminy będą wskazane każdorazowo w treści nakazu zapłaty i będą wynosiły dwa tygodnie od doręczenia nakazu w postępowaniu upominawczym, które miało miejsce w kraju, miesiąc gdy doręczenie nakazu w postępowaniu zarówno upominawczym jak i nakazowym miało miejsca na terytorium Unii Europejskiej oraz 3 miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy ma ono miejsce poza terytorium Unii. Zmiana tych przepisów odzwierciedla stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który analizował pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Według Trybunału przepisy polskiej procedury zwiększały prawdopodobieństwo tego, że konsumenci nie przedstawią wymaganych zarzutów, po pierwsze ze względu na termin, po drugie ze względu na opłatę od tych zarzutów. Nowelizacja stanowi również, iż w postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku, jeżeli dłużnikiem jest konsument, niezbędne jest przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem. Nowe regulacje nakładają na powoda obowiązek zamieszczenia w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej oświadczenia o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z zawarciem umowy konsumenckiej.

następny artykuł